OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 1.7.2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”) obsahují pravidla způsobu shromažďování osobních údajů uživatelů (dále jen „Vy” nebo souhrnně: „Uživatelé”) společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, Česká republika a AMC Networks Central Europe Kft., IČ: Cg. 01-09-183155, se sídlem 1139 Budapešť, Lomb u. 21-25, Maďarská republika (dále jen „AMC” nebo formulace v první osobě množného čísla), dále účel shromažďování osobních údajů, jejich použití a předávání. V pravidlech jsou též uvedeny informace o tom, jaká rozhodnutí mohou Uživatelé v souvislosti s námi shromažďovanými údaji učinit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují k webovým stránkám, aplikacím, službám, soutěžím nebo promo akcím, které Uživatel používá nebo kterých se účastní.

HLAVNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Odpovědným správcem osobních údajů je společnost AMC, resp. společnost s ručením omezeným „AMC Networks Central Europe Kft.“, sídlem: Budapešť 1139, Lomb u. 21-25. V souvislosti s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@amcnetworks.com.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Neposkytujte své osobní údaje, jestliže jste nedosáhli věku 18 let! Shromažďujeme výhradně takové údaje, které jsou nezbytné pro přístup k našim službám, k účasti v soutěžích nebo promo akcích, k používání našich webových stránek a platforem na sociálních mediálních sítích apod. Potřebné údaje jsou vždy označeny pro tyto výhradní účely. Připojíte-li se k našim systémům nebo sítím, respektive máte-li k těmto přístup, automaticky shromažďujeme údaje také o Vámi používaných zařízeních, dále o interakcích realizovaných s použitím našich zdrojů. Můžeme shromažďovat i takové údaje, které jste zveřejnili na sociálních sítích nebo prostřednictvím jiných platforem, dále jsme oprávněni spravovat i anonymní informace, které však neumožňují Vaši osobní identifikaci.

3. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME NÁMI SHROMÁŽDĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Námi shromažďované údaje používáme především pro umožnění přístupu k požadovaným službám, k zajištění účasti v soutěžích nebo promo akcích, dále pro obecnou reklamu našich produktů a služeb, respektive k vytvoření a nabídce věrnostního systému, abyste využili naše služby, zúčastnili se soutěží nebo promo akcí, dále k dalšímu využití výše uvedeného nebo spravování účasti ve výše uvedených akcích, včetně zasílání sdělení patřících do okruhu Vašeho zájmu.

4. PRO JAKÉ ÚČELY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje spravujeme za účelem plnění podmínek týkajících se komunikace s Vámi: abychom Vám mohli poskytovat naše produkty nebo služby, včetně zajištění účasti na promo akcích. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat s odvoláním na náš oprávněný zájem, a to i za účelem rozvíjení našich služeb, údaje jsme oprávněni anonymizovat, dále jsme oprávněni zasílat Vám takové informace související s požadovanými službami, které jsou Vám upraveny na míru a které by Vás mohly zajímat. S Vaším souhlasem získáváme zároveň souhlas se zpracováváním údajů o geografické poloze, dále v souvislosti s některými obory činnosti zavádíme i reklamní činnost. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE I MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Vaše osobní údaje sdílíme se spolehlivými třetími stranami v takovém rozsahu, který je nezbytně nutný k podpoře a realizaci jejich činnosti, jen pro vedlejší nebo technické účely nebo proto, abychom Vám doručili obchodní sdělení těchto stran. Vaše osobní údaje sdílíme dále s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými podnikatelskými subjekty a našimi obchodními partnery. Osobní údaje můžeme předávat i v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo našeho majetku, nebo v návaznosti na jinou korporátní transakci. V potřebném rozsahu jsme oprávněni osobní údaje sdílet i za účelem plnění právních požadavků, ochrany práv a majetku naší společnosti a jiných osob, dále v zájmu uchování bezpečnosti. Činnost spravování osobních údajů můžeme provádět i mimo území Evropského hospodářského prostoru, zvláště na území Spojených států, za účelem ochrany osobních údajů však učiníme opatření požadovaná právními předpisy EU.

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k Vašim osobním údajům, na opravu, výmaz, omezení používání, přenositelnost nebo omezení zpracování, respektive na případné odvolání souhlasu zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu: dpo@amcnetworks.com. Jsme oprávněni požadovat od Vás prokázání osobní totožnosti. Dále máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud se nerozhodnete jinak a my jsme přesvědčeni o správnosti osobních údajů, a to po celou dobu, kdy je zpracování potřebné k plnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo dokud je to požadováno příslušným právním předpisem.

DALŠÍ INFORMACE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”) obsahují pravidla způsobu shromažďování osobních údajů uživatelů (dále jen „Vy” nebo souhrnně: „Uživatelé”) společností AMC Networks Central Europe, s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, Česká republika a AMC Networks Central Europe Kft., IČ: Cg. 01-09-183155, se sídlem 1139 Budapešť, Lomb u. 23-27, Maďarská republika (dále jen „AMC” nebo formulace v první osobě množného čísla), dále účel shromažďování osobních údajů, jejich použití a předávání. V pravidlech jsou též uvedeny informace o tom, jaká rozhodnutí mohou uživatelé v souvislosti s námi shromažďovanými údaji učinit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují k webovým stránkám, aplikacím, službám, soutěžím nebo promo akcím, které Uživatel používá nebo kterých se účastní.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na takové osobní údaje, které shromažďujeme v případě, když se Uživatelé (i) zaregistrují v aplikaci AMC Mikro za účelem využívání výhod plynoucích z aktivit dostupných prostřednictvím aplikace, nebo když používají, získají přístup či stáhnou aplikaci nebo jakýmkoli jiným způsobem vstoupí do interakce s jakoukoli AMC aplikací, mobilní aplikací, soutěží, slosováním cen, produkty, službami, webovými stránkami nebo jakoukoli jinou platformou, kde jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů dostupné, a to včetně takových aplikací, které zpřístupňujeme na stránkách nebo platformách třetích stran, jestliže tyto z důvodu používání aplikace s Vámi sdílíme (dále jen „Služby”), nebo (ii) když se uživatelé přihlásí do jakékoli soutěže a/nebo promo akce pořádané společností AMC (dále souhrnně jen „Promo akce”). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromažďované nezávisle na Službách nebo přihlášení do Promo akcí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné nezávisle na tom, zda Uživatelé využívají Služby nebo se přihlašují do Promo akcí prostřednictvím počítače, mobilního zařízení, herní konzole nebo jiného zařízení či prostředku. V případě, že podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů neakceptujete, žádáme Vás, abyste Služby nevyužívali, respektive se nepřihlašovali na Promo akce.

1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje spravuje společnost AMC Networks Central Europe Kft. (správce osobních údajů). Kontakty na společnost jsou uvedeny v následující tabulce:

Název společnosti: AMC Networks Central Europe Kft.
Sídlo: Budapešsť 1139, Lomb u 21-25
Země registrace: Maďarsko
Telefonní číslo: +36 1 236 9100
Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů: EU pověřenec ochrany osobních údajů Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon 28224 Madrid – ŠPANĚLSKO – dpo@amcnetworks.com

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Bez výlučného zmocnění zákonných zástupců neshromažďujeme osobní údaje uživatelů mladších 18 (osmnácti) let. Žádáme, aby Služby využívali a na Promo akce se přihlašovali výhradně uživatelé starší 18 (osmnácti) let. V případě, kdy bude zjištěno, že některý z uživatelů nedosáhl věku 18 (osmnácti) let a jeho kompetentní zástupci neposkytli příslušné zmocnění, veškeré informace spojené s účtem takového Uživatele budou neprodleně vymazány.

Od Uživatelů starších 18 (osmnácti) let shromažďujeme níže uvedené typy osobních údajů:

ÚDAJE POSKYTNUTÉ UŽIVATELEM: Shromažďujeme Vámi poskytnuté osobní údaje. V průběhu vytváření nebo editace uživatelského profilu potřebného k přihlášení za účelem poskytování Služeb nebo k účasti na Promo akci Vás můžeme požádat o poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu, včetně poštovního směrovacího čísla, Vámi zadané heslo a poskytovatel televizního vysílání. V rámci editace Vašeho profilu na míru a při používání funkcí souvisejících se Službami shromažďujeme údaje, které jste poskytli dobrovolně a můžeme Vás požádat o poskytnutí doplňujících informací, které podporují využívání Služeb, jako například o profilovou fotografii a datum narození. Dále shromažďujeme Vámi dobrovolně poskytnuté informace zadané v rámci jakéhokoli příspěvku, poznámky či fóra náležejících ke Službě, včetně osobních zpráv zasílaných jiným Uživatelům Služeb a jakýchkoli jiných informací zadaných v průběhu přihlášení na Promo akci. Odesíláte-li nám e-mailovou zprávu, shromažďujeme informace související s Vaší e-mailovou adresou a celkovým obsahem e-mailové zprávy, a to včetně přiložených souborů a dalších informací, které s námi sdílíte.

ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY PROSTŘEDNICTVÍM VAŠICH ZAŘÍZENÍ: V případě využívání našich Služeb můžeme shromažďovat údaje o zařízení používaném Vámi k využívání Služeb, včetně níže uvedených údajů: hardwarový model, operační systém a verze, IP adresa a další specifická identifikace zařízení (MAC), informace o mobilní síti, dále informace týkající se interakce mezi daným zařízením a Službami nebo Promo akcemi. Shromažďujeme též informace o tom, jakým způsobem využíváte naše Služby, a to včetně doby přístupu, typu prohlížeče a jazyka. Tyto údaje můžeme používat samostatně nebo v souhrnné formě jako ukazatele pro statistická měření, avšak ne takovým způsobem, který by umožňoval Vaši osobní identifikaci. Tento typ údajů nám umožňuje získat informace o tom, jak často jednotlivé osoby využívají jednotlivé části Služeb nebo Promo akcí, abychom tyto mohli analyzovat a dále rozvíjet. Ke shromažďování těchto údajů používáme cookies soubory a znaky shromažďující údaje, respektive v budoucnu můžeme používat i jiné podobné technologie. Chcete-li získat více informací o tom, jakým způsobem získáváme a zaznamenáváme automaticky údaje v průběhu využívání Služeb nebo Promo akcí, přečtěte si naše zásady používání cookies souborů. Tyto zásady zahrnují výhradně popis toho, jakým způsobem používáme cookies soubory. V tomto dokumentu naleznete také informace o tom, jakým způsobem můžete kontrolovat používání cookies souborů třetími stranami.

ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ: V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy můžeme osobní údaje o Uživatelích shromažďovat i z jiných zdrojů, například ze sociálních sítí třetích stran a platforem používaných na pracovišti. Osobní údaje z těchto zdrojů lze shromažďovat v závislosti na Uživatelem zvoleném nastavení ochrany osobních údajů na dané platformě, dále v závislosti na Zásadách a praktickém využití ochrany osobních údajů třetích stran, respektive na příslušných právních předpisech. Zkontrolujte zásady a nastavení ochrany osobních údajů na Vámi používaných platformách. V rozsahu povoleném právními předpisy můžeme kontrolovat i Vaše oprávnění. Osobní údaje shromážděné z těchto platforem zpracováváme v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů. V závislosti na příslušných právních předpisech můžeme dále shromažďovat veřejně dostupné údaje Uživatelů, jedná-li se o náš oprávněný zájem. Údaje shromažďované z těchto zdrojů mohou zahrnovat jméno, systém kontaktů, okruhy zájmů, kontaktní údaje a zobrazované obsahy, tyto údaje můžeme oprávněně používat, abychom Vám poskytli pomoc při vytváření Vašeho odborného profilu.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE: Můžeme shromažďovat různé údaje týkající se místa Vašeho pobytu, včetně obecných údajů, jako je například obec náležející k Vaší IP adrese, stát a/nebo poštovní směrovací číslo a pokud udělíte svůj souhlas, pak také více specifické geografické údaje, které zajišťuje GPS funkce mobilních zařízení používaných k přístupu ke Službám nebo Promo akcím. Takové geografické údaje můžeme používat k upravení Služeb a Promo akcí na míru, včetně Vámi zobrazovaných reklam. Například: jestliže podle Vámi zadaného PSČ bydlíte v Madridu, pak můžeme služby a promo akce upravit na míru tak, aby obsahovaly informace, funkce a inzeráty související s Madridem. Za tímto účelem můžeme geografické údaje sdílet se společnostmi náležejícími do stejného podnikatelského seskupení, pověřenými osobami, dodavateli nebo inzerenty. Informace o kontrole automatického shromažďování geografických údajů shromažďovaných prostřednictvím mobilních zařízení najdete v 6. bodě těchto Zásad ochrany osobních údajů.

ÚDAJE POCHÁZEJÍCÍ ZE SOCIÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SÍTÍ A OD JINÝCH TŘETÍCH OSOB: Můžeme shromažďovat údaje o Vás, respektive o Vašem způsobu používání Služeb nebo účasti na Promo akcích od třetích stran a z jiných zdrojů, jako jsou například naši dodavatelé, včetně místních poskytovatelů internetového připojení, poskytovatelů analytických služeb nebo inzerentů. Můžete nám umožnit přístup k Vašim údajům, včetně osobních údajů pocházejících ze služeb poskytovaných třetími stranami, jako jsou například sociální mediální sítě. Za účelem přístupu ke Službám se například může stát, že bude nezbytné propojit Váš účet na Facebooku se Službami, čímž nám umožníte shromažďovat údaje z Vašeho facebookového účtu, jako jsou například: Vaši přátelé a kontakty, profilová fotografie, datum narození, pohlaví, respektive jiné údaje a informace související s Vaším účtem, které jste nastavili tak, aby na Facebooku byly přístupné „všem” (nebo na jiné platformě provozované třetí stranou). Údaje shromažďované prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami závisí na nastavení uživatelského účtu/ochrany osobních údajů u třetích stran a na pravidlech ochrany osobních údajů třetích stran, a proto věnujte pozornost kontrole těchto zásad a svá nastavení upravte v souladu se svými preferencemi. V případě, kdy máte přístup ke Službám nebo Promo akcím zajištěn prostřednictvím sociálních mediálních sítí nebo jiných platforem provozovaných třetími stranami, poskytujete zároveň společnosti AMC souhlas, aby tyto údaje a obsahy shromažďovala, uchovávala a používala v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Když údaje získané z jiných zdrojů slučujeme nebo přiřazujeme k osobním údajům shromážděným prostřednictvím Služeb nebo Promo akcí, souhrnné údaje pak zpracováváme jako osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Berte laskavě na vědomí, že na údaje poskytované třetími stranami se mohou vztahovat i zásady ochrany osobních údajů třetích stran.

ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLATBOU: V případě, kdy prostřednictvím Služeb nakupujete produkty nebo služby, zpracovatelé údajů finančních transakcí třetích stran shromažďují fakturační a finanční údaje potřebné ke zpracování plateb. Tyto údaje mohou zahrnovat Vaši doručovací adresu, e-mailovou adresu a údaje finančního charakteru. Společnost AMC neshromažďuje ani neukládá finanční údaje, jako jsou například čísla bankovních karet. Avšak za účelem plnění objednávek společností AMC vůči třetím stranám jako zpracovatelům údajů mohou tyto subjekty s námi sdílet údaje nefinančního charakteru, které souvisejí s Vašimi nákupy, jako je například Vaše jméno, doručovací adresa a zakoupené položky. Za účelem plnění Vašich objednávek s námi mohou třetí strany jako zpracovatelé plateb pro společnost AMC sdílet údaje nefinančního charakteru týkající se Vašich nákupů, jako je například Vaše jméno, doručovací adresa a zakoupené položky.

SOUHRNNÉ A/NEBO ANONYMNÍ ÚDAJE: Některé údaje shromážděné od Uživatelů můžeme sumarizovat nebo anonymizovat tak, aby nebylo možné určit osobní identifikaci Uživatelů.

3. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME NÁMI SHROMÁŽDĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely:

 1. zajištění dané Služby nebo Promo akce, ke kterým Uživatel poskytl údaje;
 2. přístup Uživatele k současným nebo budoucím Službám a Promo akcím;
 3. komunikace s Uživatelem za účelem informování o Službách nebo Promo akcích (nejedná se o marketingovou komunikaci), včetně kontaktování formou e-mailu, textových zpráv, sociálních sítí, korespondence a telefonu;
 4. zajištění, uchování, ochrana, rozvoj a servis Služeb, včetně používání statistické analýzy za účelem zlepšení uživatelského komfortu;
 5. na základě písm. f) a g) za účelem úpravy sdělení a inzerátů od nás a našich důvěryhodných partnerů na míru danému Uživateli;
 6. v závislosti na Vašem souhlasu pro zasílání dalších informací, nabídek, Promo akcí a funkcí souvisejících se Službami a/nebo Promo akcemi, do kterých jste se přihlásili, a to formou e-mailu, textových zpráv nebo prostřednictvím sociálních sítí;
 7. za předpokladu, že v rámci shromažďování osobních údajů udělíte svůj souhlas, pro zasílání dalších informací, nabídek, Promo akcí a funkcí nesouvisejících se Službami a/nebo Promo akcemi, do kterých jste se přihlásili, a to formou e-mailu, textových zpráv nebo prostřednictvím sociálních sítí; nebo stejnou formou pro zasílání dalších informací, nabídek, promo akcí a funkcí od našich partnerů nebo inzerentů působících v následujících průmyslových odvětvích: odívání, šperky, umění a zábava, zábavní průmysl, zábava a hry, filmy, krása a péče o krásu, stavební práce a údržba, komerční a průmyslový tisk, energetický průmysl, průmyslové produkty a výroba, správa kancelářských prostor a objektů, počítače a spotřební elektronika, stravování a noční život, rodina a společenství, astrologie a horoskopy, okultní a paranormální jevy, účetnictví a audit, podniková finanční agenda, úvěry a poskytování úvěrů, dotace, stipendia a finanční podpora, investice, jídla a potraviny, biotechnologie a farmaceutický průmysl, zdravotní stav a potíže, stravování a jídelníček, koníčky a volný čas, dům a zahrada, doménová jména a registrace domén, plány poskytování internetu, design a vývoj webových stránek, práce a vzdělávání, média a publikace, události a dárky, nemovitosti, sport a fitness, telefonování, cestování a turistika, automobily, advokáti a advokátní kanceláře; dále
 8. zobrazování na míru upravených reklam souvisejících se Službami v odvětvích vyjmenovaných pod písm. f) a g), souhlasíte-li například s používáním cookies souborů, v souladu s obsahem zásad používání cookies souborů.

>4. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Prvotním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění podmínek vztahujících se k Uživatelem požadovaným Službám nebo Promo akcím. Dále v takovém konkrétním případě, kdy se Uživatel zaregistroval do aplikace AMC Mikro app, jej společnost AMC informuje o činnostech nebo Promo akcích týkajících se aplikace, podle toho, jaké informace Uživatel v rámci registrace požadoval. Dále je v průběhu určených činností upřednostněn oprávněný zájem společnosti AMC, včetně, avšak ne výhradně v případě poskytování podpory statistických analýz pro účely využívání Služeb nebo analýzy šablon souvisejících s přihlášením do Promo akcí, dále zasílání oznámení o sděleních, Promo akcích a činnostech, jestliže tyto souvisejí s Uživatelem využívanými Službami nebo souvisejí s takovými Promo akcemi, kterých se Uživatel účastní. Zasílání oznámení zahrnuje vypracování obchodního profilu Uživatele, a to za účelem toho, aby Uživatel dostával výhradně taková oznámení, která odpovídají jeho vkusu nebo okruhu zájmů.

Se svolením Uživatelů zpracováváme dále geografické údaje shromážděné prostřednictvím jejich mobilních zařízení, a to za účelem realizace obchodních činností uvedených výše v bodě 3, pod písm. g) a h), včetně obsahové úpravy na míru prováděné za účelem profilování. Uživatel má zajištěn přístup ke Službám a Promo akcím i v případě, kdy k tomu neudělí svůj souhlas, respektive svůj souhlas může kdykoli odvolat.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje uživatelů předáváme výlučně dle níže uvedených zásad.

NA ZÁKLADĚ SOUHLASU UŽIVATELE: Údaje Uživatelů předáváme v případě, kdy je to od nás Uživatelem požadováno nebo když nám jiným způsobem udělí pověření k předání. V případě souhlasu Uživatele můžeme s našimi partnery nebo spolupracujícími partnery v souladu s ustanovením výše uvedeného písm. g) bodu 3 sdílet především osobní údaje – včetně obchodního profilu.

SDÍLENÍ S PODNIKY PATŘÍCÍMI DO STEJNÉ OBCHODNÍ SKUPINY: Za účelem dosažení cílů detailně uvedených v bodě 4 můžeme údaje Uživatelů sdílet s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, zvláště pak se společnostmi AMC vyjmenovanými v příloze.

SDÍLENÍ S DŮVĚRYHODNÝMI PARTNERY: Vaše údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi působícími v oblasti médií a zábavy a/nebo výzkumu dat, dále s našimi partnery jako joint ventures působícími ve stejných průmyslových odvětvích, a to za účelem zpracování, analýzy nebo uchovávání Vašich údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů nebo pro jiné účely potřebné k zajištění Služeb nebo Promo akcí.

SDÍLENÍ S DŮVĚRYHODNÝMI POSKYTOVATELI JAKO TŘETÍMI STRANAMI: V případě zajištění různých služeb a funkcí – jako je například poskytování služeb internetového úložiště, technická údržba, rozesílání hromadných e-mailových zpráv, kurýrní služby, marketingové agentury apod. – využíváme služby poskytované třetími stranami. Údaje Uživatelů můžeme sdílet s těmito poskytovateli za předpokladu, že se tyto třetí strany v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zaváží k odpovídající povinnosti mlčenlivosti, respektive že třetí strany budou Vaše údaje používat výhradně z pověření naší společnosti a v souladu s našimi pokyny.

ÚDAJE SDÍLENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTEK ODKAZUJÍCÍCH NA SOCIÁLNÍ MEDIÁLNÍ SÍTĚ TŘETÍCH STRAN, WIDGETŮ A PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH IMPLEMENTOVANÝCH OBSAHŮ: Některé naše Služby zahrnují implementované obsahy regulované třetími stranami, a to pro takové služby, jako je například sdílení na sociálních sítích, psaní poznámek a zobrazování videí nebo snímků. Když tyto služby používáte, mohou při tom být shromažďovány údaje od Vás a o Vás, respektive o interakci s daným obsahem, včetně URL adresy právě navštívených webových stránek. Na tuto činnost se vztahují zásady ochrany osobních údajů sítě nebo služby poskytované třetí stranou, respektive Vámi provedená nastavení. Berte na vědomí, že Vaše činnost může být monitorována i bez interakce, například prostřednictvím cookies souborů nebo jiné podobné technologie. Není-li to pro Vás akceptovatelné, ujistěte se o tom, že jste se před využitím našich Služeb z těchto služeb odhlásili.

ZA ÚČELEM PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ, RESPEKTIVE ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY UŽIVATELŮ, NAŠÍ SPOLEČNOSTI A JINÝCH SUBJEKTŮ: Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami v případě, kdy s dobrými úmysly předpokládáme, že sdílení je potřebné (a) za účelem plnění příslušných právních předpisů nebo v souvislosti s doručenými předvoláními, rozhodnutími nebo jinými podobnými opatřeními, (b) za účelem ochrany našich práv a našeho majetku, dále ochrany práv a majetku Uživatelů nebo třetích stran; nebo (c) za účelem zabezpečení námi, našimi klienty nebo třetími stranami poskytovaných služeb a systémů.

V SOUVISLOSTI S KORPORÁTNÍMI ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI: V případě, kdy vedeme jednání o přeměně naší společnosti nebo realizujeme přeměnu společnosti – jako je například sloučení, zakoupení jiným podnikem, reorganizace nebo předání všech nebo části našich prostředků – lze v průběhu takové transakce v souladu s daným Nařízením o ochraně osobních údajů předat údaje Uživatelů.

V PŘÍPADĚ ANONYMIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Jsme oprávněni sdílet nebo předávat anonymizované údaje, respektive takové údaje, které jinak neumožňují Vaši osobní identifikaci, nebo které Vy zveřejňujete, například veřejně přístupné údaje Vašeho uživatelského účtu. Můžeme například vytvořit údaje formou anonymizace Uživatelů, které však nikomu neumožňují Vaši osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů nás žádným způsobem neomezují v použití nebo zveřejnění anonymních údajů, dále si vyhrazujeme právo k používání těchto údajů, respektive ke sdílení s našimi partnery, inzerenty a jinými třetími stranami podle našeho uvážení.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI: Jste-li občanem evropského státu, berte laskavě na vědomí, že v průběhu zpracování osobních údajů jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i mimo území Evropského hospodářského prostoru, včetně takových zemí, které v současné době nezajišťují odpovídající ochranu osobních údajů (zvláště Spojené státy). Toto předávání údajů napomáhá zpracování osobních údajů dle výše uvedeného. V případě předání osobních údajů do těchto zemí zavádíme v souladu s příslušnými legislativními požadavky odpovídající záruky (jako jsou například obecné smluvní podmínky schválené Evropskou komisí). Pro další informace o aplikovaných zárukách kontaktujte našeho pověřence ochrany osobních údajů.

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Společnost AMC zajišťuje Uživatelům prostředky k nastavení jejich uživatelského účtu, které slouží ke spravování jejich osobních údajů.

UPLATNĚNÍ PRÁV: Kromě toho jste vždy oprávněni uplatňovat určitá práva týkající se osobních údajů, a to v závislosti na místních právních předpisech a podmínkách ochrany osobních údajů. Tato práva zahrnují níže uvedené možnosti:

 1. přístup k námi spravovaným osobním údajům;
 2. žádost o opravu nebo výmaz nepřesných osobních údajů;
 3. žádost o výmaz osobních údajů, například v takových případech, kdy údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny;
 4. žádost o omezení zpracování osobních údajů (například do provedení kontroly týkající se správnosti osobních údajů, kterou provádíme z důvodu oznámení o nepřesných údajích);
 5. žádost o přenositelnost osobních údajů (tedy poskytnutí kopie některých osobních údajů v čitelném formátu, za účelem předání jiné organizaci);
 6. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů v takových případech, kdy je důvodem zpracování údajů náš oprávněný zájem. V takových případech jsme případně povinni zpracování osobních údajů ukončit;
 7. odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů; dále
 8. podání požadavku místnímu dozorovému úřadu.

Výše uvedená práva mohou Uživatelé uplatnit pod podmínkou prokázání své osobní totožnosti, tedy odesláním kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osobní totožnosti na e-mailovou adresu dpo@amcnetworks.com nebo na adresu AMC Networks Central Europe Kft., Budapešť 1139, Lomb u. 21-25, Maďarská republika.

COOKIES SOUBORY. Máte právo odmítnout, abychom Vám zasílali reklamní materiály podle Vašeho okruhu zájmu. Pro více informací o našich reklamních materiálech a způsobu odmítnutí si přečtěte dokument o zásadách používání cookies souborů. Máte možnost zakázat používání cookies souborů. V našem dokumentu o zásadách používání cookies souborů najdete další informace o cookies souborech, jejich používání a způsobu zákazu.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ. Kdykoli můžete požádat o ukončení zasílání našich obchodních sdělení. V případě, když Vám zasíláme informace o Promo akcích, můžete nám oznámit, že si nepřejete dostávat od nás další taková oznámení, respektive můžete zasílání takových oznámení odmítnout; učinit tak můžete podle pokynů týkajících se odvolání souhlasu zaslaných v e-mailové zprávě o Promo akcích, nebo nás kontaktujte přímo na e-mailové adrese dpo@amcnetworks.com. Přesto, že jste nám oznámili Vaše preference týkající se e-mailového marketingu, můžete od nás i nadále dostávat kontaktní a/nebo transakční (nikoli marketingové) e-mailové zprávy týkající se Služeb a Promo akcí, včetně například potvrzení administrativní agendy a oznámení týkající se aktualizace zásad ochrany osobních údajů, jestliže Vám oznámení odesíláme tímto způsobem.

GEOGRAFICKÁ POLOHA. V případě, kdy máte přístup ke Službám zajištěn prostřednictvím mobilních zařízení nebo se jejich prostřednictvím přihlašujete do Promo akcí a nepřejete si, aby nám Vaše zařízení poskytovalo údaje způsobilé ke sledování geografické polohy, nepovolujte na daném zařízení sdílení těchto údajů, nebo na zařízení vypněte funkci GPS nebo jiného monitorování polohy, umožňuje-li to dané zařízení. Pokyny k deaktivaci funkce GPS nebo jiné funkce monitorování polohy zajišťuje výrobce daného zařízení. Jestliže jste dříve souhlasili se shromažďováním geografických údajů, máte možnost kdykoli shromažďování údajů zrušit; za tímto účelem proveďte na daném zařízení změnu zadaných preferencí nebo podle pokynů sloužících ke standardnímu odstranění aplikací ze zařízení tuto aplikaci ze svého zařízení odstraňte.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje Uživatelů uchováváme (i) po dobu trvání platnosti Služeb a/nebo Promo akcí, dále poté (ii) za účelem plnění právních předpisů nebo po dobu potřebnou k dosažení cílů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Při určování příslušné doby uchování údajů bereme na zřetel výše uvedené účely, dále promlčecí lhůtu aplikovanou v zemi Vašeho bydliště pro účely uplatňování právních nároků a ochrany, respektive vlastní právní a regulační povinnosti.

8. JINÉ OTÁZKY

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně upravovány. V případě změny Zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat formou zveřejnění aktualizovaných Zásad a změnou „data účinnosti“ uvedeného v úvodu tohoto dokumentu. V případě, kdy Služby využijete nebo se do Ppromo akcí přihlásíte po datu následujícím po zveřejněném „datu účinnosti”, akceptujete aktuální verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů, včetně změn provedených před zveřejněným „datem účinnosti”. O podstatných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat též e-mailem a bude-li to nutné, požádáme Vás o souhlas. Žádáme Vás, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli vždy, když budete využívat naše Služby nebo se budete hlásit na Promo akce, abyste tak vždy měli aktuální informace o našich postupech týkajících se oznamování a dostupných možnostech Vaší volby.

ODKAZY POUKAZUJÍCÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN. Prostřednictvím Služeb mohou být dostupné odkazy poukazující na webové stránky třetích stran. Kliknutím na takové reklamy a odkazy Vás přesměrujeme na webové stránky nebo aplikace třetích stran. Za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových webových stránek neneseme odpovědnost. Na osobní údaje zadané prostřednictvím takových webových stránek se vztahují zásady ochrany osobních údajů příslušných webových stránek; tyto Zásady ochrany osobních údajů se na takové případy nevztahují. Žádáme Vás, abyste si vždy přečetli zásady ochrany osobních údajů Vámi navštívených nebo používaných webových stránek a aplikací. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na osobní údaje shromažďované námi prostřednictvím našich Služeb a Promo akcí a nevztahují se na webové stránky a aplikace třetích stran. Přístup k údajům třetích stran prostřednictvím Služeb, respektive odkazy dostupné prostřednictvím Služeb a odkazující na jiné webové stránky a soubory webových stránek slouží pro Vaše pohodlí a nejsou vyjádřením souhlasu s těmito třetími stranami, jejich produkty, službami, webovými stránkami nebo souborem webových stránek, ani s obsahem přístupným prostřednictvím takových služeb nebo webových stránek či souboru webových stránek.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Jsme zavázáni k zajištění bezpečnosti Vašich údajů. Za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním aplikujeme mnohé bezpečnostní technologie a postupy splňující požadavky průmyslových norem. Tato opatření splňují požadavky legislativy a v závislosti na citlivosti námi shromažďovaných údajů se mohou měnit.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ: Přístup ke Službám a/nebo přihlášení do Promo akcí je Vaším vlastním rozhodnutím. Jste povinni dodržovat místní právní předpisy v případě, že takové existují, a to v rozsahu, který je pro aplikaci takových právních předpisů vymezen. Společnost AMC je oprávněna podle vlastního uvážení kdykoli celkově nebo částečně omezit dostupnost Služeb nebo Promo akcí ve vztahu ke kterékoli osobě, geografické oblasti nebo příslušného právního orgánu. V případě porušení zabezpečení osobních údajů jste oprávněni zahájit řízení u dozorového úřadu v Maďarsku (Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Maďarská republika, ugyfelszolgalat@naih.hu, Fax: +3613911410) nebo u kteréhokoli kompetentního místního soudu v Maďarsku.